Petitie

Deel de petitieEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Informatie

Veelgestelde vragen

 
Wie is verantwoordelijk voor het verstrekken van patiëntgegevens aan de SBGGZ?
De SBGGZ stelt: “De relatie tussen SBG en de Zorgaanbieder momenteel juridisch zo is ingericht dat de Zorgaanbieder altijd (de) verantwoordelijk(e) blijft voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. Het is dan ook de Zorgaanbieder die zich (sinds 1 januari 2017 verplicht) dient aan te sluiten bij SBG en daarmee de opdracht geeft benchmark-informatie te ontwikkelen.
Wat SBG van de zorgaanbieder ontvangt is na een heel technisch proces van meervoudige pseudonimisatie, encryptie en beveiligd (indirect) transport niet terug te voeren op een persoon. Het gevolg is dat de Wbp niet (meer) van toepassing is bij ontvangst van de ROM-gegevens in het domein (de database) van SBG.” Dit laatste is overigens nog omstreden.

In elk geval legt de SBGGZ de verantwoordelijkheid voor het aanleveren én het verwerken van de gegevens bij de zorgaanbieder.

 
Mag een behandelaar gegevens verstrekken aan de SBGGZ?
De SBGGZ heeft gevraagd aan de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) of toestemming nodig is van een Medisch Ethische Commissie.
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek heeft in een correspondentie met de SBGGZ laten weten dat dat niet hoeft, omdat er sprake is van onderzoek met reeds verzamelde data en er geen extra onderzoekshandelingen opgelegd worden aan de proefpersonen.

We weten allemaal dat dat niet waar is. Zelfs het hoofd onderzoek Edwin de Beurs schrijft in een reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer: “Vaak blijft ROM beperkt tot een voor- en nameting die alleen worden uitgevoerd om gegevens bij SBG aan te leveren en de afspraken met de zorgverzekeraar na te komen.”
Wij zullen CCMO dan ook vragen om opnieuw een uitspraak te doen.

 
Moet er toestemming worden gevraagd aan de patiënt?
Op de website van de SBGGZ is te lezen: “De CCMO antwoordt dat instellingen hierin zelf hun eigen beleid kunnen bepalen, en dat vanwege een zorgvuldige omgang met de patiënt (het zogenaamde zorgvuldigheidsbeginsel) het raadzaam is patiënten vooraf uit te leggen dat ROM erop gericht is het verloop van de behandeling te volgen met gestandaardiseerde meetinstrumenten en de patiënt te vragen in te stemmen met ROM en met gebruik van geanonimiseerde ROM-gegevens voor het kwaliteitsbeleid.”

Ook hier gaat de CCMO er ten onrechte vanuit dat de ROM-gegevens sowieso al aanwezig zijn. Dat is onjuist zoals hierboven al gezegd.

Om de vraag of toestemming nodig is te beantwoorden, is nodig te weten met welk doel de gegevens naar de SBGGZ gaan.
Curieus is het standpunt van het hoofd wetenschappelijk onderzoek van de SBGGZ over de aard van de werkzaamheden van de SBGGZ: “De SBG is van mening, dat de wet medisch onderzoek met mensen niet van toepassing is. Er is geen sprake van een extra belasting van patiënten (ROM-gegevens worden al verzameld als onderdeel van de reguliere zorg) en de gegevens worden niet verzameld ten behoeve van de beantwoording van een wetenschappelijke vraagstelling. De doelstelling is niet primair wetenschappelijk, maar beleidsondersteunend.”

Als het niet gaat om wetenschappelijk onderzoek, met welk doel gaan de gegevens dan naar de SBGGZ? In elk geval lijkt dan de WGBO van toeppassing. De WGBO stelt dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt.
Er staat ook: “De verstrekking kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.” Het is onduidelijk of dit ook geldt voor de Minimale Data Set die aan de SBGGZ geleverd moeten worden.

De KDVP stelt dat het aanleveren van ROM-gegevens door zorgverleners aan SBG verwijtbaar onrechtmatig is omdat deze bijzondere persoonsgegevens onbruikbaar zijn voor het doel (benchmarking) waarvoor deze verzameld worden en gelet op de verplichtende context waarbinnen deze gegevensverzameling plaatsvindt ook geen sprake kan zijn van aanlevering van gegevens op basis van vrijwillige toestemming.

Verder is de vraag of de SBGGZ wel als een Trusted Third Party kan worden aangemerkt omdat ze door de zorgverzekeraar worden betaald.

 
Welke informatie zou gegeven moeten worden aan de patiënt?
Het is evident dat vaak geen informatie gegeven wordt. Als er wel informatie gegeven wordt, is die vaak onjuist. Bij het geven van informatie moet altijd duidelijk gemaakt worden dat niet willen meewerken geen negatieve gevolgen heeft voor de behandeling. Ook moet gewezen worden op de mogelijkheid gebruik te maken van de opt-out regeling.

Patiënten moeten ook weten dat veel medepatiënten en veel vooraanstaande psychiaters en psychologen ernstige kritiek hebben op de wetenschappelijkheid van de conclusies die getrokken worden uit de ROM-gegevens, dat veel organisaties de oproep steunen om te stoppen met ROM als benchmark (zie pagina Gesteund door) en dat ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie adviseert geen ROM-data meer te leveren aan de SBGGZ.

Aan de GGZ cliënt/patiënt


Geachte cliënt/patiënt van de geestelijke gezondheidszorg,

Hiermee willen we u informeren over de ROM (Regular Outcome Monitoring) en welke uitgebreide gegevens hiermee over u naar een door de zorgverzekeraar betaalde stichting gaan. Daarnaast lichten we toe hoe u daartegen bezwaar kunt maken.

Als u geen bezwaar maakt dan worden de volgende gegevens doorgegeven aan de door de zorgverzekeraar betaalde Stichting Benchmark GGZ:

 • uw DSM-diagnose
 • de vier cijfers van uw postcode
 • uw geboortejaar
 • uw leefsituatie
 • uw geslacht
 • uw etniciteit (niet verplicht)
 • uw opleidingsniveau
 • de vragenlijsten die aan het begin en aan het eind van uw behandeling door u en/of de hulpverlener worden ingevuld, de zogenaamde ROM gegevens
 • uw versleutelde BSN-nummer

In de Minimale Data Set kunt u lezen welke gegevens precies.

Vanaf 1 januari 2017 is elke hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg daartoe wettelijk verplicht. Instellingen die hieraan niet mee willen werken, krijgen hoge boetes van de zorgverzekeraar en vanaf volgend jaar krijgt u hun hulp niet meer vergoed.
De hulpverlener is hiertoe niet verplicht als u aangeeft bezwaar te hebben tegen het verstrekken van dergelijke gegevens. U kunt daarvoor deze verklaring gebruiken.

Het gebruik van ROM was oorspronkelijk bedoeld als ondersteuning van de behandeling. Nu wordt het gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit van hulpverlening. Al in 2012 waarschuwden negen hoogleraren psychiatrie en psychologie in een artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie tegen een dergelijk gebruik van ROM-gegevens, omdat het niet wetenschappelijk is. In januari 2017 verscheen een rapport van de Algemene Rekenkamer waarin datzelfde opnieuw werd vastgesteld.

Dit was aanleiding voor een groep patiënten, psychiaters en psychologen een oproep te doen om te staken met het gebruik van ROM als ’benchmark’.
Inmiddels heeft deze oproep de steun van vele mensen waaronder hoogleraren, opleiders psychiatrie en organisaties (voor actuele cijfers zie de website).

Samengevat:

 • We zijn ertegen dat cliënten geen toestemming wordt gevraagd.
 • Wij zijn voor het gebruik van ROM in de individuele behandeling.
 • Wij zijn voor wetenschappelijk verantwoorde meting van kwaliteit.
 • We geven een denkrichting aan voor een betere manier om de kwaliteit van de zorg te meten.
 • We zijn tegen misbruik van ROM voor wetenschappelijk onverantwoord onderzoek. Met troebele cijfers wordt de GGZ niet transparant.

Als u het hiermee eens bent teken dan de petitie om hier een eind aan te maken.

 
Met vriendelijke groeten,
De groep Stop ROM als benchmark in de GGZ

Aan de GGZ cliëntenraad


Geachte leden van de cliëntenraad,

Graag vragen wij uw aandacht voor de oproep te staken met ROM als benchmark.
Uitgebreide informatie is hieronder te vinden. Heel kort komt het erop neer dat we het onjuist vinden dat cliënten moeten meewerken aan iets waar ze niks aan hebben en dat veel informatie over hen naar Stichting Benchmark GGZ (SBGGZ) wordt gestuurd zonder toestemming te vragen.

Daarnaast vinden we de conclusies die SBGGZ op basis van deze cijfers presenteert zeer onwetenschappelijk, wat ook de Algemene Rekenkamer recent nog bevestigde.
Wij hopen dat u e.e.a. wilt bespreken in uw vergadering en bekend maken aan de cliënten van uw instelling.

 
Met vriendelijke groeten,
De groep Stop ROM als benchmark in de GGZ


Eind januari verscheen een rapport van de Algemene rekenkamer waarin werd gesteld dat het gebruik van ROM-data voor het meten en vergelijken van de kwaliteit van de GGZ absoluut ongeschikt is. Precies datgene waarvoor de acht kernhoogleraren psychiatrie al in 2012 waarschuwden in een artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Dit was aanleiding voor een groep patiënten, psychiaters en psychologen een oproep te doen om te staken met het gebruik van ROM als ’benchmark’. Inmiddels heeft deze oproep de steun van vele mensen waaronder hoogleraren, opleiders psychiatrie en organisaties (voor actuele cijfers zie de website).

Op de website van Stichting Benchmark GGZ (SBGGZ) is te zien dat instellingen gegevens kunnen opvragen over de effectiviteit van hun behandeling voor een bepaalde DSM-classificatie, uitgesplitst naar geslacht, opleidingsniveau en etniciteit. Soms zijn de resultaten 300% hoger dan wat als effectiviteit in grote meta-analyses naar voren komt. Dat is uiterst onwaarschijnlijk.

Onze bezwaren richten zich niet op het gebruik van ROM in de behandeling, juist niet. Helaas is dat gebruik erg in de knel gekomen doordat alle aandacht erop gericht is voldoende ROM-data te leveren om een boete van de zorgverzekeraar te voorkomen.
Onze bezwaren richten zich evenmin op het proberen kwaliteit in de GGZ te meten en zo inzichtelijk te maken wat de opbrengst is van de GGZ.
De voornaamste bezwaren zijn dat ROM-data absoluut ongeschikt zijn om dergelijke verregaande uitspraken te doen over kwaliteit en dat patiënten niet worden ingelicht over het feit dat gegevens naar de SBGGZ gaan (geen informed consent). Het kost veel geld en tijd die beter besteed kan worden aan een goede manier om die de kwaliteit te meten. Met troebele cijfers wordt de GGZ niet transparant. Een aanzet tot een andere manier van kwaliteit meten wordt gegeven in dit artikel.
Als je het eens bent met onze bezwaren, teken dan op www.stoprom.com.

Deze brief kan aan patiënten worden meegegeven.

 
Met vriendelijke groeten,
De groep Stop ROM als benchmark in de GGZ

Aan de GGZ directie en Raad van Bestuur

Aan [naam RvB of directie],

De Nederlandse Vereniging voor psychiatrie heeft opgeroepen niet langer ROM-data te verstrekken aan de Stichting Benchmarking GGZ (SBGGZ). Individuele behandelaars zitten daardoor in een lastige positie en hebben een aantal vragen hierover.

Is het verstrekken van zoveel data aan een door de zorgverzekeraar betaalde stichting wel geoorloofd?

 1. Zou de Medisch Ethische Commissie geen toestemming moeten geven om deze data te verzamelen en te delen. De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft in een correspondentie met de SBGGZ laten weten, dat het niet hoeft, omdat er sprake is van onderzoek met reeds verzamelde data en er geen extra handelingen voor onderzoek aan de proefpersonen opgelegd worden.
  Helaas is dit niet de realiteit. Hoofd onderzoek Edwin de Beurs schrijft zelfs in een reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer: ‘Vaak blijft ROM beperkt tot een voor- en nameting die alleen worden uitgevoerd om gegevens bij SBG aan te leveren en de afspraken met de zorgverzekeraar na te komen.’

  Het STOPROM initiatief (zie www.stoprom.com) zal de CCMO dan ook vragen om opnieuw een uitspraak hierover te doen. Eerder liet de CCMO overigens al het volgende weten als het ging om toestemming vragen:
  ‘Instellingen kunnen hierin zelf hun eigen beleid bepalen, en vanwege een zorgvuldige omgang met de patiënt (het zogenaamde zorgvuldigheidsbeginsel) is het raadzaam patiënten vooraf uit te leggen dat ROM erop gericht is het verloop van de behandeling te volgen met gestandaardiseerde meetinstrumenten en de patiënt te vragen in te stemmen met ROM en met gebruik van geanonimiseerde ROM-gegevens voor het kwaliteitsbeleid.’

  De vraag of het wel of niet om wetenschappelijk onderzoek gaat is nu tevens onbeantwoord. De SBGGZ zegt: ‘De stichting is van mening, dat de wet medisch onderzoek met mensen niet van toepassing is. Er is geen sprake van een extra belasting van patiënten (ROM-gegevens worden al verzameld als onderdeel van de reguliere zorg) en de gegevens worden niet verzameld ten behoeve van de beantwoording van een wetenschappelijke vraagstelling. De doelstelling is niet primair wetenschappelijk, maar beleidsondersteunend.’

  Toch is dit vreemd, want van welk wetenschappelijk onderzoek in SBGGZ is Edwin de Beurs dan hoofd en waarin is hij hoogleraar? En waarom is er dan een wetenschappelijke adviesraad binnen SBGGZ?

 2.  

 3. Als het niet om wetenschappelijk onderzoek gaat is dan de WGBO van toepassing?

  Als het niet gaat om wetenschappelijk onderzoek, met welk doel gaan de gegevens dan naar de SBGGZ? In elk geval lijkt dan de WGBO van toepassing. De WGBO stelt dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt.
  Er staat ook: ‘De verstrekking kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.’ Het is onduidelijk of dit ook geldt voor de Minimale Data Set die aan de SBGGZ geleverd moeten worden.
  De KDVP stelt dat het aanleveren van ROM-gegevens door zorgverleners aan SBG verwijtbaar onrechtmatig is omdat deze bijzondere persoonsgegevens onbruikbaar zijn voor het doel (benchmarking) waarvoor deze verzameld worden en gelet op de verplichtende context waarbinnen deze gegevensverzameling plaatsvindt ook geen sprake kan zijn van aanlevering van gegevens op basis van vrijwillige toestemming.

 4.  

 5. Kan SBGGZ wel als een Trusted Third Party worden aangemerkt, ook omdat ze door de zorgverzekeraar worden betaald. De SBGGZ legt de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de data bij de instellingen. De relatie tussen SBG en de Zorgaanbieder is momenteel juridisch zo ingericht dat de Zorgaanbieder altijd (de) verantwoordelijk(e) blijft voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten.

Hierbij komen we tevens tot een aantal additionele vragen:

 1. Kan de Raad van Bestuur individuele medewerkers garanderen, dat zij ROM-data mogen verstrekken aan de SBGGZ?
 2. Is toestemming vragen van de patiënt daarbij nodig?
 3. Dient de patiënt gewezen te worden op de opt-out regeling?
 4. Dient patiënt geïnformeerd te worden over het advies van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het rapport van de Algemene Rekenkamer?
 5. Moeten de patiënten en familie adviesraden niet geïnformeerd worden?

Ondertekening:

 

 
ROM-alternatief:
Kwaliteit in de GGZ: van impact op symptoombestrijding naar impact op gezondheid
Jim van Os, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie en KNAW-lid


 
Reactie op brief SBG inzake klacht verzamelen medische gegevens (ROM-gegevens) in SBG-databank
J. Berkelaar | 20 februari 2017

 

Petitie stoprom.com
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid | 17 februari 2017

 
Petitie stoprom.com
LPGGz | 17 februari 2017

 
Statement Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
NVvP | 16 februari 2017

 
Reactie SBG op klachtbrief J. Berkelaar
SBG | 15 februari 2017

 
Statement Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
LVVP | 15 februari 2017

 
Zorgverzekeraar dwingt GGZ-instelling medische data te delen
Follow the Money | 14 februari 2017

 
Reactie Hoogleraar ROM en Benchmarken op Rapport Rekenkamer en STOPROM
Edwin de Beurs | 13 februari 2017

 
Klacht verzamelen medische gegevens (ROM-gegevens) in databank van SBG
J. Berkelaar | 9 februari 2017

 
Kamerstuk: Schriftelijke vragen Renske Leijten SP
“De protesten tegen het verplicht in moeten vullen en aan moeten leveren van routine outcome measure (Rom) gegevens in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)”
Tweede Kamer | 8 februari 2017

 
ROM onder vuur: feiten en meningen (betaalmuur)
Henk Maassen | Medisch Contact | 7 februari 2017

 
Statement LOC zeggenschap in de zorg
LOC zeggenschap in de zorg | 5 februari 2017

 
Persbericht groep Stop ROM als benchmark in de GGZ
2 februari 2017

 
Rapport Algemene Rekenkamer “Bekostiging van de curatieve GGZ”
Commentaar van GGZ Nederland op het rapport van de Rekenkamer. Bepleit meer klinisch gebruik van de ROM maar gaat volkomen voorbij aan het feit dat dat niet de praktijk is.
GGZ Nederland | 27 januari 2017

 
Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheid
Algemene Rekenkamer | 26 januari 2017

 
Model kwaliteitsstatuut GGZ
Opgesteld en ondertekend door LPGGz, NVvP, GGZ NL, LVVP, NIP, InEen, Platform MeerGGZ, V&VN, P3NL en ZN.
Zorginzicht.nl | 14 oktober 2016

 
Opt-outverklaring ook van toepassing op aanlevering ROM data met Minimale Data Set aan Stichting Benchmark GGZ (SBG)
Stichting KDVP | 18 september 2016

 
Vooralsnog geen opt-outregeling voor ROM
LVVP | 9 juni 2016

 
Kamerstuk: Kwaliteitsstatuut ggz
Tweede Kamer | 26 april 2016

 
Implementatie van ROM ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk in de GGZ
Uit de samenvatting Kritiek en weerstand ten aanzien van ROM ten behoeve van benchmarking:
“Uit de enquête en interviews blijkt dat ROM ten behoeve van benchmarking vanwege haar verplichtend karakter (‘top-down’ benadering) weerstand heeft opgeroepen bij een substantieel deel van zowel de behandelaren werkzaam bij instellingen als vrijgevestigde behandelaren. Daarnaast geven betrekkelijk veel behandelaren uit beide groepen aan dat deze toepassing van ROM niet goed aansluit bij de dagelijkse zorgpraktijk, en dus ook maar beperkte waarde heeft als klinisch ondersteuningsinstrument.”
Trimbos Instituut | 2015

 
Testing an mHealth Momentary Assessment Routine Outcome Monitoring Application: A Focus on Restoration of Daily Life Positive Mood States
Jim van Os, Philippe Delespaul Daniela Barge, Roberto P. Bakker.
PLoS ONE | 16 december 2014

 
Detecting Dissonance in Clinical and Research Workflow for Translational Psychiatric Registries
Verplicht ROM-en zou het klinisch gebruik ervan belemmeren.
PLoS ONE | 20 september 2013

 
ROM: Gedragsnorm of dwangmaatregel
Essay J. van Os, R. Kahn, D. Denys, R.A. Schoevers, A.T.F. Beekman, W.J.G. Hoogendijk, A.M. van Hemert, P.P.G. Hodiamont, F. Scheepers, Ph.A.E.G. Delespaul, A.F.G. Leentje.
Tijdschrift voor Psychiatrie | 2012

 

Jim van Os: ‘Ggz wordt beperkt tot symptoombestrijding’
Skipr | 26 januari 2017

 

Kort fragment psychiater Cobie Groenendijk over ROM
Buitenhof | 28 augustus 2016

 
Wie durft ruimte te geven aan het oordeel van medewerkers?
Menno Oosterhoff | Skipr | 24 februari 2017

 
Overdadig verantwoording afleggen wurgt de zorg (betaalmuur)
Joost Mertens | Medisch Contact | 22 februari 2017

 
De ROM en andere zorgellende
Lex Vink | Handle With Care | 20 februari 2017

 
Vreselijk saai blog
Menno Oosterhoff | Medisch Contact | 17 februari 2017

 
Het kindje ROM dreigt in het badwater te verdrinken
Menno Oosterhoff | Skipr | 10 februari 2017

 
Een administratief beroep? Denk eens aan de zorg
Menno Oosterhoff | Medisch Contact | 9 februari 2017

 
Systematisch bijhouden van uitkomsten dient ggz-cliënt
Jeroen Muller | Skipr | 9 februari 2017

 
ROM! ROM! ROM!
Remke van Staveren | Arts en Auto | 6 februari 2017

 
Reactie ZN op ROM-rapport Rekenkamer organisatie onwaardig
Wim Jongejan | Zorg-ICT Zorgen | 3 februari 2017

 
Heer, sta de ggz bij
Menno Oosterhoff | Medisch Contact | 3 februari 2017

 
Puntjes scoren
Alan Ralston | Arts en Auto | 3 februari 2017

 
ROM, handreiking voor de politicus
Remke van Staveren | Arts en Auto | 1 februari 2017

 
Verzet tegen ROM in de ggz
Zorgvisie | 31 januari 2017

 
Bureaucratie de zorg uit, ROM als eerste
Menno Oosterhoff | Medisch Contact | 30 januari 2017

 
ROM in curatieve GGZ-financiering
Wim Jongejan | Zorg-ICT Zorgen | 29 januari 2017

 
Met de billen bloot: geROMmel met de ROM
Lex Vink | Handle With Care | 3 juni 2016

 
SBG-database net zo “lek” als die van het DIS
Wim Jongejan | Zorg-ICT Zorgen | 24 mei 2016

 
Week van de Kwaliteit afl. 1: Inleiding
Alan Ralston | Netwerk Kritische Psychiatrie | 21 februari 2016

 
ROM
René Kahn | Medisch Contact | 19 januari 2011

Deel de petitieEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Gesteund door

Eén van de belangrijkste bezwaren tegen het gebruik van ROM als benchmark is dat het niet wetenschappelijk is. Daarom vinden we naast steun van organisaties ook de steun van hoogleraren belangrijk. Deze 35 hoogleraren, 6 opleiders en 22 organisaties steunen tot nu toe de oproep:
 

Hoogleraren

 1. Michiel Hengeveld
 2. Jim van Os
 3. Damiaan Denys
 4. Herman van Praag
 5. Gerrit Glas
 6. Philippe Delespaul
 7. Wiepke Cahn
 8. Frank Koerselman
 9. Roos van der Mast
 10. Frank Verhulst
 11. Rudolf Ponds
 12. Frans Verhey
 13. Frenk Peeters
 14. Therese van Amelsvoort
 15. Jean-Paul Selten
 16. Koen Schruers
 17. Aart Schene
 18. Nic van der Wee
 19. Rene Kahn
 20. Floor Scheepers
 21. Odile van de Heuvel
 22. Hjalmar van Marle
 23. Ralph Kupka
 24. Don Linszen
 25. Lieuwe de Haan
 26. Johan den Boer
 27. Tineke Oldehinkel
 28. Joop de Jong
 29. Hetty Zock
 30. Robert Sanderman
 31. Nanne de Vries
 32. Anita Jansen
 33. Greet Vanaerschot
 34. Willen Nolen
 35. Anne Goossensen

Opleiders psychiatrie

 1. Jacqueline Strik (UMCM)
 2. Rien Van (Arkin)
 3. Rikus Knegtering (Lentis)
 4. Nicoletta van Veelen (UMCU)
 5. Harold van Megen (GGz Centraal)
 6. Gunnar Faber (Yulius)

Statements van

 1. LOC zeggenschap in de zorg
 2. Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 3. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Organisaties

 1. Afdeling psychiatrie Maastricht UMC+
 2. Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie Universiteit Maastricht
 3. Privacy Barometer
 4. Balans
  Oudervereniging
 5. Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
 6. Stichting Dwangstoornis
 7. VvAA
  Ledenorganisatie zorgprofessionals
 8. Stichting NET-groep
  Patiëntenorganisatie NET en NEC kanker
 9. Stichting Weerklank
  Bijzondere zintuiglijke ervaringen zoals stemmen horen
 10. Stichting KDVP
  Privacy in de zorg
 11. LOC zeggenschap in de zorg
  Cliëntenorganisatie
 12. Impuls & Woortblind
  Belangenvereniging met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie
 13. PAS Nederland
  Belangenvereniging normaal- /hoogbegaafde volwassenen autismespectrum
 14. Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 15. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 16. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 17. Sibbing & Wateler
  Financieel adviesbureau voor (para)medici
 18. Forum voor Democratie (FVD)
 19. Corpus Mentis, Centrum Fysiotherapie & Wetenschap
 20. VPHuisartsen (Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen)
 21. Stichting Beroepseer
 22. Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF)
  Patiëntenvereniging
Deel de petitieEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Wie zijn wij?

“Als je niet kunt meten wat belangrijk is,
dan maak je belangrijk wat je kunt meten.”
– Jos de Blok Buurtzorg

Jim van Os
Hoogleraar psychiatrie

Alan Ralston
Psychiater en filosoof

Anne Marsman
Psycholoog/redacteur PsychoseNet/ervaringsdeskundige

Cobie Groenendijk
Psychiater, jurist en activist Nationaal Zorgfonds

Gerrit Glas
Hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen en psychiater

Gert Muller
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige/gezins- en relatietherapeut

Inge van de Kerkhof
Ervaringsdeskundige en webbeheerder

Judica Berkelaar
Ervaringsdeskundige en activist

Lex Vink
Verpleegkundige en ervaringsdeskundige

Marian Ploegmakers
Klinisch psycholoog/psychotherapeut

Menno Oosterhoff
Psychiater en columnist

Michael Milo
Psycholoog

Michiel W. Hengeveld
Emeritus hoogleraar psychiatrie en psychiater

Philippe Delespaul
Hoogleraar zorginnovatie in de GGZ en psycholoog

Remke van Staveren
Psychiater en initatiefnemer HART voor de GGZ

Wiepke Cahn
Hoogleraar psychiatrie

Wilma Boevink
Ervaringsdeskundige en onderzoeker Trimbos

Deel de petitieEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter